Auditul calitatii

//Auditul calitatii

Auditul calitatii

Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului calităţii din organizaţie, a proceselor, produselor şi serviciilor pe care le realizează, a acţiunilor corective necesare pentru eliminarea deficienţelor.

Auditul nu trebuie confundat cu alte activităţi de investigare care-i sunt, mai mult sau mai puţin, similare, cum ar fi inspecţia, analiza, diagnosticarea.

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei organizaţii sau a sistemului calităţii în ansamblu.

Standardul ISO 9000/2000 defineşte auditul calităţii ca rerprezentând o examinare sistematică şi independentă efectuată de una sau mai multe persoane, pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele lor referitoare la calitate corespund dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor.

Auditul este efectuat de persoane, denumite auditori, care au calificarea necesară, adică sunt autorizaţi. Standardul ISO 10011 prevede cerinţele pentru calificarea auditorilor sistemelor calităţii care se referă la: studii, pregătire, experienţă, aptitudini de conducere, criterii pentru selectarea responsabilului de audit.

Auditul calităţii poate fi efectuat in următoarele   scopuri principale:

  • evaluarea conformităţii proceselor si rezultatelor acestor procese (produse, servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
  • evaluarea conformităţii unor elemente ale sistemului calităţii, sau a sistemului in ansamblu, cu cerinfele specificate;
  • evaluarea eficacităţii sistemului calităţii mtreprinderii privind realizarea obiectivelor stabilite;
  • identificarea punctelor critice, surse ale deficientelor, in desfasurarea activităţilor din intreprindere;
  • initierea măsurilor corective si de îmbunătăţire necesare, privind procesele si rezultatele acestor procese (produse, servicii);
  • urmarirea aplicării măsurilor corective si de îmbunătăţire  stabilite.

Auditurile sunt:

interne, iniţiate de organizaţii, prin care se urmăreşte cunoaşterea modului în care se respectă politica referitoare la calitate în fiecare compartiment implicat în realizarea produsului sau serviciului, precum şi evaluarea acţiunilor corective necesare în interiorul organizaţiei cu privire la produs, proces şi sistemul de calitate, şi sunt denumite audituri „primă parte“. Aceste audituri pot constitui elemente de fundamentare la autodeclaraţia de conformitate a organismului.

externe, efectuate de client ori o terţă persoană în contul clientului sau a unei relaţii contractuale şi de organisme neutre specializate şi independente.

Auditurile externe, au ca scop obţinerea unei dovezi în legătură cu capacitatea furnizorului de a asigura obţinerea calităţii cerute. Când sunt efectuate de clienţi ai otganizaţiei prin auditori propri, sunt denumite audituri ,,secundă parte“, iar când sunt realizate de un organism neutru în scopul evaluării sistemului de calitate la cererea organizaţiei respective, sunt denumite audituri ,,terţă parte“. Aceste organisme, care sunt acreditate, oferă certificarea sau înregistrarea conformităţii cerinţelor cu cele din standardul de referinţă.

Auditul calităţii produsului

Are ca obiectiv evaluarea conformităţii caracteristicilor de calitate ale unui produs cu specificaţiile din documentul de referinţă sau cu cerinţele exprese ale clientului.

Auditul calităţii poate fi orientat în acest caz spre piese, subansamble, produs finit şi se bazează pe procedurile sistemului de calitate, normative, specificaţii, documentaţia de execuţie, mijloace de execuţie. De asemenea, auditul calităţii vizează şi evaluarea eficienţei măsurilor de asigurare a calităţii produsului.

Auditul calităţii procesului

Serveşte la evaluarea capabilităţilor prceselor tehnologice de fabricaţie de a răspunde cerinţelor exprese ale clientului sau a celor specificate în documentele de referinţă.

Auditul sistemului calităţii

Se efectuează asupra sistemului în ansamblul sau a unor părţi ale acestuia, în scopul evaluării concordanţei dintre conformităţile elementelor sistemului şi cerinţele din documentele de referinţă, precum şi a eficienţei sistemului. Auditul poate viza funcţiile sistemului, structura organizatorică, documentele sistemului etc.

Auditul sistemului de calitate se poate realiza şi în scopuri externe, pentru evaluarea sistemului calităţii al furnizorilor.

Metodologia auditului sistemului calităţii prevăzută în stasndardul ISO 10011 este următoarea:

a) Declansarea auditului presupune stabilirea obiectului auditului, frecventei acestuia si examinarea preliminară (prin auditul de preevaluare).

b)Pregătirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de audit si stabilirea documentelor de lucru, care vor fi utilizate pe parcursul desfăşur ării auditului.

c) Efectuarea auditului presupune parcurgerea a trei etape: reuniunea de deschidere, examinarea propriu-zisă a elementelor sistemului calităţii si reuni­unea de incheiere a auditului,

d) Rreuniunea de încheiere la care participă şi conducerea întreprinderii şi care se desfăşoară înainte de elaborarea raportului de audit. Şeful echipei de audit prezintă concluziile acestuia în legătură cu conformităţile şi eficienţa sistemului calităţii.

Raportul de audit conţine cazurile de neconformitate sau deficienţe constatate de echipă, precum şi acţiunile corective asupra cărora s-a convenit.

Standardul ISO 10011, prevede cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească auditorii calificaţi, cu privire la studii, pregătire, experienţă, însuşiri personale, aptitudini de conducere şi criteriile pentru selectarea responsabilului de audit.

By | 2018-09-24T23:21:43+00:00 august 17th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment