Functiile managementului calitatii

//Functiile managementului calitatii

Functiile managementului calitatii

Managementul calităţii îndeplineşte o serie de funcţii prin intermediul cărora este asigurată calitatea produselor şi serviciilor realizate. Aceste funcţii sunt: Planificarea calităţii; Organizarea activităţilor referitoare la calitate; Coordonarea activităţilor referitoare la calitate; Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii; Ţinerea sub control a calităţii; Asigurarea calităţii şi Îmbunătăţirea calităţii.

Planificarea calităţii

Funcţia de planificare a calităţii constă din ansamblul proceselor prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale firmei în domeniul calităţii, precum şi resursele şi mijloacele necesare realizării lor.

Obiectivele şi acţiunile de întreprins pot fi stabilite la nivel strategic sau operativ din care rezultă planificare strategică şi planificare operaţională a calităţii.

Prin planificare strategică sunt formulate principiile de bază, orientările generale ale întreprinderii în domeniul calităţii. Acestea se regăsesc în politica sa privind calitatea.

Concretizarea acestor principii şi orientări se realizează la nivel operativ, prin planificarea operaţională.

La acest nivel putem face distincţie între:

  • planificarea externă a calităţii ce are ca scop identificarea clienţilor şi stabilirea cerinţelor acestora, pe baza studiilor de piaţă;
  • planificarea internă a calităţii prin care se urmăreşte transpunerea doleanţelor clienţilor în caracteristici ale produsului şi dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici.

Organizarea activităţilor referitoare la calitate

Funcţia de organizare a managementului calităţii defineşte ansamblul activităţilor desfăşurate în întreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii.

O formă specifică de organizare în domeniul calităţii o reprezintă “cercurile calităţii”.

În literatura de specialitate ca şi în practica economică, pentru organizarea activităţii referitoare la calitate se preferă utilizarea termenului de “ sistem al calităţii” (quality system) din care rezultă asigurarea calităţii conform standardului. ISO 9000/2000.

Coordonarea activităţilor referitoare la calitate

Funcţia de coordonare constă din ansamblul proceselor prin care se armonizează deciziile şi acţiunile firmei şi ale subsistemelor sale, referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite, în cadrul sistemului calităţii definit anterior. Asigurarea unei coordonări eficiente este condiţionată de existenţa unei comunicări adecvate în toate procesele corespunzătoare managementului calităţii. Comunicarea în managementul calităţii îmbracă două forme: bilaterală şi multilaterală (conferinţe, reuniuni, şedinţe, întâlniri, etc.).

Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii

Funcţia de antrenare se referă la totalitatea proceselor prin care personalul întreprinderii este atras şi determinat să participe la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii, luând în considerare factorii motivaţionali. Antrenarea are un pronunţat caracter operaţional, baza ei reprezentând-o motivaţia (pozitivă, negativă).

Ţinerea sub control a calităţii

Funcţia de ţinere sub control a calităţii se referă la ansamblul activităţilor de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii, în fiecare din etapele traiectoriei produsului, în raport cu obiectivele şi standardele prestabilite, în scopul eliminării deficienţelor şi prevenirii apariţiei lor în procesele ulterioare. Această evaluare şi supraveghere are în vedere, prin urmare: procesele de realizare a calităţii, rezultatele acestor procese referitoare la calitate şi sistemului calităţii întreprinderii.

În ceea ce priveşte evaluarea calităţii, standardul ISO 9000/2000 precizează că este activitatea de examinare sistematematică efectuată pentru a cunoaşte în ce măsură o entitate (activitate, proces, produs, serviciu, organizaţie) este capabilă să satisfacă cerinţele specificate.

Standardul defineşte şi activităţile specifice de ţinere sub control a calităţii entităţilor. Astfel, prin supravegherea calităţii se înţelege monitorizarea şi verificarea continuă a stării unei entităţi pentru a constata modul în care cerinţele specificate sunt satisfăcute.

Inspecţia calităţii reprezintă activităţile prin care se măsoară, examinează, încearcă una sau mai multe caracteristici ale unei entităţi şi se compară rezultatul cu cerinţele specificate, în scopul determinării conformităţii acestor caracteristici.

Referitor la termenul de verificarea calităţii acestuia i se dă o accepţiune diferită de cea utilizată în practica economică, aceasta reprezentând confirmarea conformităţii cu cerinţele specificxate, prin examinarea şi aducerea de probe tangibile.

Auditul calităţii, activitate cu un important rol în ţinerea sub control a activităţilor, reprezintă o examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a determina dacă:

  • activităţile şi rezultatele referitoare la calitate corespund dispoziţiilor prestabilite
  • aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi capabile să atingă obiectivele.

Auditul calităţii se poate aplica atât sistemului calităţii cât şi elementelor acestuia, proceselor, produselor şi serviciilor. Scopul său principal este de a evalua măsurile corective sau de îmbunătăţire necesare.

Analiza sistemului calităţii efectuată de conducere reprezintă evaluarea oficială, de către conducerea întreprinderii la nivelul cel mai înalt (top management) a stării şi compatibilităţii sistemului calităţii cu politica sa în acest domeniu.

 Asigurarea calităţii

Potrivit lui J. Kélada, funcţia de asigurare a calităţii se referă la ansamblul activităţilor preventive, prin care se urmăreşte, în mod sistematic, să se asigure corectitudinea şi eficacitatea activităţilor de planificare, organizare, coordonare, antrenare şi ţinere sub control în scopul de a garanta obţinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. Aceste activităţi se desfăşoară în paralel cu activităţile corespunzătoare celorlalte funcţii ale managementului calităţii şi în mod continuu.

Conceptul de asigurare a apărut din nevoia clientului de a “avea încredere” în capacitatea furnizorului de a-i oferi produse şi servicii, care tind să-i satisfacă exigenţele.

Asigurarea calităţii reprezintă, o parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite.

Asigurarea calităţii vizează, concomitent, realizarea unor obiective interne şi externe de unde rezultă că putem vorbi de asigurare internă şi asigurarea externă a calităţii.

Asigurarea internă a calităţii reprezintă activităţile desfăşurate pentru a da încredere conducerii întreprinderii că va fi obţinută calitatea propusă.

Asigurarea externă a calităţii reprezintă activităţile desfăşurate în scopul de a da încredere clienţilor că sistemul calităţii furnizorului permite obţinerea calităţii cerute. Aceste activităţi pot fi efectuate de întreprinderea în cauză, clientul acesteia sau o altă parte, în numele clientului pentru a-l asigura pe acesta din urmă că produsul comandat va fi realizat şi livrat în condiţiile de calitate cerute.

Îmbunătăţirea calităţii

Această funcţie se referă la activităţile desfăşurate în fiecare din etapele traiectoriei produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese, pentru a asigura satisfacerea mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficienţă. Funcţia urmăreşte, aşadar, obţinerea unui nivel al calităţii superior celui planificat. Această funcţie este considerată cea mai importantă pentru managementul calităţii.

Cadrul conceptual al îmbunătăţirii continuă a calităţii, tehnicile şi instrumentele care pot fi utilizate sunt cuprinse în standardul ISO 9004/2000

By | 2018-09-24T23:26:21+00:00 august 8th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment